Choroby psychiczne – CHAD – depresja – mania

Choroba afektywna dwubiegunowa – CHAD i inne choroby psychiczne: depresja, mania.

Klasyfikacja ICD-10

minnergatePoniżej przedstawiamy klasyfikację i symbole zaburzeń psychicznych wg ICD-10.

(F00-F99) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia writing an abstract for a dissertation zachowania

(F00-F09) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)

 • F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0+)
 • F00.1 Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym początkiem (G30.1+)
 • F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8+)
 • F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9+)

F01 Otępienie naczyniowe

 • F01.0 Otępienie naczyniowe z ostrymchiefessays.net początkiem
 • F01.1 Otępienie wielozawałowe
 • F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe
 • F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
 • F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego
 • F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone

F02 Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

 • F02.0 Otępienie w chorobie Picka (G31.0+)
 • F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0+)
 • F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona (G10+)
 • F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona (G20+)
 • F02.4 Otępienie w chorobie nabytego upośledzenia odporności [HIV] (B22.0+)
 • F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nieokreślone

F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

 • F05.0 Majaczenie bez otępienia
 • F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
 • F05.8 Inne typy majaczenia
 • F05.9 Majaczenie, nie określone

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

 • F06.0 Halucynoza organiczna
 • F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne
 • F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
 • F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
 • F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe
 • F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
 • F06.6 Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
 • F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
 • F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
 • F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

 • F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
 • F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu
 • F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu
 • F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
 • F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
 • F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

(F10-F19) Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków [substancji] psychoaktywnych

F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu

F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających

F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny

F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów

F17.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi

(F20-F29) Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe

F20 Schizofrenia

 • F20.0 Schizofrenia paranoidalna
 • F20.1 Schizofrenia hebefreniczna
 • F20.2 Schizofrenia katatoniczna
 • F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana
 • F20.4 Depresja poschizofreniczna
 • F20.5 Schizofrenia rezydualna
 • F20.6 Schizofrenia prosta
 • F20.8 Schizofrenia innego rodzaju
 • F20.9 Schizofrenia, nie określona

F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)

F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe

 • F22.0 Zaburzenie urojeniowe
 • F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
 • F22.9 Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

 • F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
 • F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
 • F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
 • F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
 • F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
 • F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne

 • F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
 • F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
 • F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
 • F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne
 • F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna

(F30-F39) Zaburzenia nastroju [afektywne]

F30 Epizod maniakalny

 • F30.0 Hipomania
 • F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
 • F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
 • F30.8 Inne epizody maniakalne
 • F30.9 Epizod maniakalny nieokreślony

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

 • F31.0 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod hipomanii
 • F31.1 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
 • F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
 • F31.3 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
 • F31.4 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
 • F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
 • F31.6 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – epizod mieszany
 • F31.7 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie – remisja
 • F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone

F32 Epizod depresyjny

 • F32.0 Epizod depresji łagodny
 • F32.1 Epizod depresji umiarkowany
 • F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
 • F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
 • F32.8 Inne epizody depresyjne
 • F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające

 • F33.0 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – epizod depresyjny łagodny
 • F33.1 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – epizod depresyjny umiarkowany
 • F33.2 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
 • F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – ciężka depresja z objawami psychotycznymi
 • F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie – stan remisji
 • F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
 • F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone

F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)

 • F34.0 Cyklotymia
 • F34.1 Dystymia
 • F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)

 • F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

(F40-F48) Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

 • F40.0 Agorafobia
 • F40.1 Fobie społeczne
 • F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
 • F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
 • F40.9 Fobie BNO

F41 Inne zaburzenia lękowe

 • F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 • F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
 • F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
 • F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
 • F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
 • F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

 • F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
 • F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały)
 • F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane
 • F42.8 Inne natręctwa
 • F42.9 Natręctwa BNO

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

 • F43.0 Ostra reakcja na stres
 • F43.1 Zaburzenie stresowe pourazowe
 • F43.2 Zaburzenia adaptacyjne
 • F43.8 Inne reakcje na ciężki stres
 • F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 • F44.0 Amnezja dysocjacyjna
 • F44.1 Fuga dysocjacyjna
 • F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
 • F44.3 Trans i opętanie
 • F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
 • F44.5 Drgawki dysocjacyjne
 • F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
 • F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

 • F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją]
 • F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
 • F45.2 Zaburzenie hipochondryczne
 • F45.3 Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
 • F45.4 Uporczywe bóle psychogenne
 • F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone

F48 Inne zaburzenia nerwicowe

(F50-F59) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50 Zaburzenia odżywiania

 • F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
 • F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
 • F50.2 Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
 • F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
 • F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
 • F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
 • F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
 • F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu

 • F51.0 Bezsenność nieorganiczna
 • F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
 • F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
 • F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
 • F51.4 Lęki nocne
 • F51.5 Koszmary senne
 • F51.8 Inne organiczne zaburzenia snu
 • F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

 • F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
 • F52.2 Brak reakcji genitalnej
 • F52.3 Zaburzenia orgazmu
 • F52.4 Wytrysk przedwczesny
 • F52.5 Pochwica nieorganiczna
 • F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
 • F52.7 Nadmierny popęd seksualny
 • F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
 • F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę

F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

 • F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
 • F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
 • F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
 • F53.9 Poporodowe zaburzenia psychiczne (BNO)

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia

F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

(F60-F69) Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

 • F60.0 Osobowość paranoiczna
 • F60.1 Osobowość schizoidalna
 • F60.2 Osobowość dyssocjalna
 • F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie
 • F60.4 Osobowość histrioniczna
 • F60.5 Osobowość anankastyczna
 • F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)
 • F60.7 Osobowość zależna
 • F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości
 • F60.9 Zaburzenia osobowości BNO

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

 • F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
 • F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
 • F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości
 • F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)

 • F63.0 Patologiczny hazard
 • F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)
 • F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)
 • F63.3 Trichotillomania
 • F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
 • F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (popędów), nie określone

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

 • F64.0 Transseksualizm
 • F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli
 • F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
 • F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
 • F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych

 • F65.0 Fetyszyzm
 • F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny
 • F65.2 Ekshibicjonizm
 • F65.3 Oglądactwo (voyeurism)
 • F65.4 Pedofilia
 • F65.5 Sadomasochizm
 • F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
 • F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej
 • F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

 • F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego
 • F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)
 • F66.2 Zaburzenie związków seksualnych
 • F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
 • F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

 • F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
 • F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
 • F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

(F70-F79) Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F72 Upośledzenie umysłowe znaczne

F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

F78 Inne upośledzenie umysłowe

F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

(F80-F89) Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

 • F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji
 • F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy
 • F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy
 • F80.3 Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
 • F80.8 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • F80.9 Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

 • F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania
 • F81.1 Specyficzne zaburzenie ortografii
 • F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
 • F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
 • F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
 • F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

 • F84.0 Autyzm dziecięcy
 • F84.1 Autyzm atypowy
 • F84.2 Zespół Retta
 • F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 • F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
 • F84.5 Zespół Aspergera
 • F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
 • F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone

(F90-F98) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)

 • F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
 • F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
 • F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne
 • F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone

F91 Zaburzenia zachowania

 • F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
 • F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
 • F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
 • F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
 • F91.8 Inne zaburzenia zachowania
 • F91.9 Zaburzenie zachowania, nieokreślone

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

 • F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania
 • F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
 • F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

 • F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie
 • F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
 • F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie
 • F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
 • F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
 • F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

 • F94.0 Mutyzm wybiórczy
 • F94.1 Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
 • F94.2 Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
 • F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego.
 • F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone BNO

F95 Tiki

 • F95.0 Tiki przemijające
 • F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
 • F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
 • F95.8 Inne tiki
 • F95.9 Tiki, nie określone

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

(F99-F99) Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone (BNO)

F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone

Podziel się ze znajomymi!